VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU A UZATVÁRANIA ZMLÚV PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY www.flowerbox.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej prostredníctvom stránky www.flowerbox.sk (ďalej len „webová stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o predaji tovaru uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o kúpu tovaru predávajúceho, ktoré vzniknú odoslaním objednávky zo strany záujemcu.

1.2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Tenox s.r.o., so sídlom: 040 01 Košice, Park Angelinum 10, IČO: 36 606 138 (ďalej len „Predávajúci“).

1.3. Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom pre zabezpečenie jeho činnosti.

1.4. Práva spotrebiteľa, povinnosti Predávajúceho, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku).

2. Tovary

2.1 Tovary predávané prostredníctvom webovej stránky sú predovšetkým rezané kvety (čerstvé a tzv. stabilizované ruže, alkoholické nápoje, čokoláda a cukrovinky, pričom všetky tieto tovary predávané prostredníctvom webovej stránky sú tovary, ktoré podliehajú skaze. Presný popis tovaru a jednotlivé množstvá sú uvedené na webovej stránke pre každý tovar zvlášť, najmä ich popis, množstvo a spôsob dodania a kupujúci/záujemca sa s ním môže oboznámiť na webovej stránke.

2.2 Kupujúci berie na vedomie, že stabilizované ruže sú rezané kvety, ktoré si vďaka stabilizácii kvetiny zachovávajú svoje prirodzené farby a mäkkosť, čo ich predurčuje k dlhodobej kvetinovej výzdobe. Jedná sa však o rezané kvety, ktoré podliehajú skaze. Pestovatelia používajú ekologicky šetrné výrobné postupy na „stabilizáciu“ na kvetinových farmách v Južnej Amerike. Tieto ruže sú netoxické, nekarcinogénne, nepredstavujú žiadne riziko pre ľudské zdravie ani pre životné prostredie. Sú označené ako eco-friendly. Farbivá, ktorými sa ruže napúšťajú sa bežne používajú pri výrobe potravín a detských hračiek. Stabilizáciou je možné dosiahnuť životnosť so zachovaním čerstvého vzhľadu až na 2 až 4 roky, bez potreby vody a svetla.

3. Uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru a platobné podmienky

3.1. Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, vykoná na webovej stránke svoju registráciu a prostredníctvom webovej stránky objedná tovary tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na webovej stránke.

3.2. K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením potvrdenia Predávajúceho o akceptovaní objednávky na kúpu tovaru na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim/záujemcom pri registrácii, nie však skôr, ako dôjde k zaplateniu kúpnej ceny.

3.3. Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý údaj poskytnutý záujemcom/kupujúcim ukáže ako nepravdivý.

3.4. Predávajúci akceptuje platbu za tovar (úhradu kúpnej ceny za tovar):

3.4.1 na faktúru so splatnosťou určenou na faktúre (obvykle najneskôr 5 dní pred termínom dodania tovaru) a to ako platbu uskutočnenú bankovým prevodom,

3.4.2 platba prostredníctvom platobnej brány 24pay. (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) v zabezpečenom prostredí. V prípade akýchkoľvek problémov s platbou, kontaktujte nás, alebo zákaznícku podporu 24pay. na transactions@24-pay.com. Bližšie informácie o službe nájdete na www.24-pay.sk Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia na poskytovanie služieb: 0DB-8835-5/2012.

4. Podmienky predaja, kúpna cena a dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 5 dní od akceptácie objednávky podľa bodu 3.2. týchto VOP, okrem prípadu, ak kupujúcemu oznámi dlhšiu dobu dodania spolu s oznámením o akceptácii objednávky. V prípade, že Predávajúci oznámi kupujúcemu dlhšiu dobu dodania, kupujúci/záujemca má právo v lehote 3 dní od tohto oznámenia od zmluvy/objednávky odstúpiť.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu uvedenú pri každom tovare na webovej stránke pri vložení do tzv. elektronického košíka. Uvedené cenu sú konečné, vrátane DPH a všetkých poplatkov s výnimkou ceny za dopravu, ktorá je uvedené samostatne. Kupujúci sa spolu s kúpnou cenou zaväzuje zaplatiť aj cenu za dopravu tovaru na miesto, ktoré zadal v objednávke.

4.3. Predávajúci je povinný:

4.3.1. dodržať cenu tovaru a dopravy, ktorá bola platná a zverejnená na webovej stránke v čase odoslania objednávky kupujúcim, ak došlo k akceptácii objednávky,

4.3.2. dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení

4.3.3. dodať tovar riadne a včas, ustanovenie bodu 4.1 týmto nie je dotknuté.

4.4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

4.5. Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec:

4.5.1. kupujúcemu, ktorý je podnikateľom odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi,

4.5.2. kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom až keď mu vec odovzdá dopravca.

4.6. Ak nebolo na webovej stránke uvedené, ako bude tovar zabalený, Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar podľa zvyklostí alebo vhodným spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.

5. Spôsob dodania a dopravy

5.1. Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

5.1.1. zasielanie kuriérom (prepravnou službou)

5.1.2. zasielanie poštou

5.2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

5.3. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Vzhľadom na charakter tovaru opísaný v bode 2 týchto VOP, kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť s povinnosťou Predávajúceho vrátiť kupujúcemu všetky platby a to v súlade so znením § 7 ods. 6 písm. d) Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci však môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak predmetom dodania je tovar označený ako stabilizované ruže, alkohol alebo čokoláda a cukrovinky a to len do času, kým tovar nebude kupujúcemu odovzdaný, nakoľko tovar podlieha skaze a vyžaduje dodržanie určitého výrobcom odporučeného spôsobu skladovania, ktorého dodržanie na strane kupujúceho Predávajúci nemôže preveriť.

6.2. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to najmä, nie však výlučne napríklad z nepredvídateľných dôvodov na strane dodávateľa tovarov, dodávateľa prepravy. V prípade tohto odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za tovary a dopravu tovaru.

6.3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, na základe ktorého vyplýva povinnosť vrátiť kupujúcemu platbu za tovary, vrátane ceny dopravy, Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovary najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.4. O obdržaní odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vydá Predávajúci kupujúcemu potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.

6.5. Odstúpením od zmluvy a zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.

7. Reklamácie a sťažnosti, vady tovaru

7.1. Kupujúci môže reklamovať tovar písomne na e-mailovú adresu info@flowerbox.sk

7.2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar označený ako čerstvé ruže podlieha skaze, rovnako skaze podlieha aj tovar označený ako stabilizované ruže. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci negarantuje životnosť stabilizovaných ruží, vhodnou starostlivosťou je možné dosiahnuť ich dlhodobý vzhľad čerstvých kvetov a to najmä opatrných zaobchádzaním, nevystavovaním priamemu slnečnému svetlu a vode a vlhkosti, používaním fénu so studeným vzduchom na odstránenie prachu.

7.3. Predávajúci kupujúcemu o podanej reklamácii alebo sťažnosti vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na adresu kupujúceho alebo na e-mailovú adresu kupujúceho oznámenú pri registrácii.

7.4. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavovala, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa kupujúceho došlo k obmedzeniu kvality tovaru. Ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.

7.5. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.6. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za iný.

7.7. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

7.8. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu kupujúceho, v prípade, ak kupujúci požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci požiada o zaslanie informácie poštou, Predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.

7.9. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7.10. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

7.11. Ak sa na poskytovanom tovare vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.

7.12. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

7.12.1. ak ponúkaný tovar vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať,

7.12.2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady tovar riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

7.12.3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu tovaru,

7.12.4. Predávajúci nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

7.13. Ak sa na ponúkanom tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.14. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania tovaru. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Predávajúci.

7.15. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

7.15.1. odstránením vady,

7.15.2. výmenou tovaru za iný po predchádzajúcej dohode s kupujúcim,

7.15.3. vrátením ceny zaplatenej za poskytovaný tovar (pri odstúpení od zmluvy)

7.15.4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

7.15.5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente na webovej stránke.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy osobitne dohodnuté majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

9.3. Pre práva a povinnosti záujemcu/kupujúceho a Predávajúceho platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.

9.4. Záujemca/kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.

9.5. Záujemca/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@flowerbox.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho  riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára. citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

V Košiciach, dňa 22.7.2020

Na nasledujúcich stranách týchto VOP je umiestnený formulár na dostúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spoločnosti Tenox s.r.o., so sídlom: 040 01 Košice, Park Angelinum 10, IČO: 36 606 138 (ďalej len „Predávajúci“) týmto oznamujem, že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na kúpu tovaru, ktorú som uzatvoril odoslaním záväznej objednávky cez stránku www.flowerbox.sk a to vo vzťahu k týmto tovarom (nie je potrebné uvádzať ak sa odstupuje od všetkých tovarov v objednávke):

…………………………………………………………..

Dátum objednania…………………………………………………..(nie je potrebné uvádzať, ak kupujúci vykonal len jednu objednávku alebo ak ju identifikoval iným spôsobom ako dátumom tak, že sa dá odlíšiť od iných jeho objednávok)

Meno a priezvisko kupujúceho:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………….

Podpis kupujúceho ……………………………………………………………………………………………………………… (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto ……………………………………………………..

Formulár zasielajte na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@flowerbox.sk